O projekcie

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu „Szansa na start!” jest podniesienie aktywności edukacyjno-zawodowej wśród 50 osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących powiat chełmski województwa lubelskiego z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 oraz podjęcie zatrudnienia przez:

 1. min. 17% dla osób niepełnosprawnych,
 2. min. 35% dla osób bezrobotnych,
 3. min. 36% dla osób o niskich kwalifikacjach,
 4. min. 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej w/w grup.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zidentyfikowanie potrzeb Uczestników Projektu, zdiagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia się od rynku pracy.

Następnie nastąpi dostosowanie potrzeb zawodowych Uczestników do wymagań regionalnego rynku pracy oraz zaplanowanie rozwoju kariery Uczestników. W kolejnym etapie projektu Uczestnicy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb wezmą udział w szkoleniach zawodowych, które podwyższą i dostosują ich kwalifikacje do wymagań rynku pracy. Z uwagi na pożądane doświadczenie zawodowe Uczestnicy Projektu wezmą udział w stażach, które umożliwią nabycie praktycznych umiejętności zawodowych. Ostatnim etapem projektu będzie podniesienie umiejętności poszukiwania pracy zgodnie z kwalifikacjami, predyspozycjami i kompetencjami każdego Uczestnika.

PLANOWANE EFEKTY

Mierzalnym efektem realizacji projektu „Szansa na start!” będzie osiągniecie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:

 1. min. 17% dla osób niepełnosprawnych,
 2. min. 35% dla osób bezrobotnych,
 3. min. 36% dla osób o niskich kwalifikacjach,
 4. min. 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej w/w grup

PROFIL UCZESTNIKA

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 osób w wieku 15-29 lat - kobiet i mężczyzn (30K i 20M) pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET):

 1. osoby bezrobotne - max. 50% Uczestników Projektu (25 os. – 15 K i 10 M), w tym osoby długotrwale
 2. bezrobotne - min. 10% Uczestników Projektu (5 os.),
 3. osoby bierne zawodowo - min. 50% Uczestników Projektu (25 os. – 15 K i 10 M),
 4. osoby z niepełnosprawnościami - min. 2% Uczestników Projektu (1 os.),
 5. osoby w wieku 15-24 lata - min. 25% Uczestników Projektu (13 os. – 8 K i 5 M).

PROGRAM WSPARCIA

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika

Projektu, składające się z następujących zajęć:

 1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości wzakresie doskonalenia zawodowego (w tym IPD) – 5 godzin zegarowych na Uczestnika Projektu,
 2. Poradnictwo zawodowe – 6 godzin zegarowych na Uczestnika Projektu,
 3. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje, (jedno do wyboru):
  1. „Opiekun osób starszych” – 140 godzin na grupę, w tym ok. 70 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych – 3 grupy szkoleniowe
  2. „Monter urządzeń energii odnawialnej” – 140 godzin na grupę, w tym ok. 70 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych – 2 grupy szkoleniowe.
 4. Staże zawodowe – czas trwania 3 miesiące dla każdego Uczestnika Projektu,
 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – 4 godziny zegarowe na Uczestnika Projektu.

Szkolenia zawodowe będą powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym Uczestnik Projektu będzie odbywał staż zawodowy.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prawidłowe zgłoszenie, które następuje poprzez dostarczenie (pocztą lub osobiście do Biura Projektu)

poprawnie wypełnionych dokumentów:

Formularz oraz Oświadczenie muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Projektu lub  w przypadku osoby małoletniej przez jej prawnego opiekuna.

Dokumenty dostępne są na podstronie www, w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu podczas bezpośrednich spotkań. W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 648 380,00

WKŁAD Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 615 961,00 zł.